Jaarverslag MR 2017-2018

Gepubliceerd op 10-09-2018

Jaarverslag MR, schooljaar 2017-2018

Leden van de MR

De MR bestaat uit 4 mensen, 2 ouders en 2 leerkrachten. Het afgelopen jaar hadden de volgende personen zitting in de MR:

Remco Potze (ouder) Voorzitter

Johan van den Brink (ouder)

Ingrid Roijenga (leerkracht)

Hannie van Emmerik (leerkracht) Secretaris

De MR vergadert ongeveer een keer per maand. Zowel de notulen als het jaarverslag worden op de website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk. Het afgelopen jaar is er 7 keer vergaderd.

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit afgevaardigde ouders en leerkrachten vanuit de verschillende medezeggenschapraden binnen Fluenta. De GMR vergadert 6 keer per schooljaar.

Tessa van den Boogerd (De Brug) is namens de personeelsgeleding van IJsselstein de vertegenwoordiger in de GMR. Niesje Prins (De Pijler) is vertegenwoordiger namens de oudergeleding IJsselstein.

De Raad van Toezicht sluit 2x per jaar aan bij de GMR vergadering.

Afgelopen jaar zijn met name de volgende onderwerpen besproken:

• Het jaarplan van Fluenta.

• Gezondheidsbeleid. Hierin wordt beschreven op welke manier Fluenta het ziekteverzuim terug wil brengen. Het beleid is nog niet definitief vastgesteld.

• De door het onderwijspersoneel ervaren werkdruk.

• Terugloop van leerlingen op Fluenta scholen in samenhang met terugloop van het aantal kinderen in verschillende gemeenten, waaronder IJsselstein. Fluenta is bezig met het opstellen van een plan. Bernadette de Munck heeft haar conclusies vanuit het imago-onderzoek gedeeld en zij denkt mee over de te nemen stappen. De mate waarin de schoolpopulatie terugloopt, verschilt per school binnen de stichting.

Personeel

Aan het begin van het schooljaar werd al duidelijk dat Kees Evertman een fulltime benoeming op de Voorhof kon krijgen. Kees was benoemd voor 2 dagen in groep 6/7.

Na overleg heeft er een wisseling plaatsgevonden. Monique Verstraten is halverwege september begonnen in groep 6/7. Zij was werkzaam op de Voorhof.

Vanwege de groepsgrootte (32 kinderen) van de kleutergroep is er tot het eind van het lopende schooljaar een onderwijsassistente aangenomen. Hanneke is per dag vier uur werkzaam in groep 1/2.

Door ziekte en ander omstandigheden (toetsen, compensatiedagen) is er dit schooljaar diverse keren een beroep gedaan op het PIO (vervangingspool).

Schoolontwikkeling:

Belangrijke punten voor wat betreft de schoolontwikkeling:

• Omdat de ouderavonden steeds slechter werden bezocht, is in samenspraak met de MR besloten om in plaats van informatieavonden drie inloopmiddagen te houden. Tijdens deze inloopmiddagen konden kinderen hun werk laten zien of konden ouders de afsluiting van IPC-thema meemaken.

• Het schoolteam heeft zich verder geprofessionaliseerd door aan de hand van het boek ‘De 5 rollen van de leraar’ het eigen pedagogisch en didactisch handelen onder de loep te nemen.

• In groep 1/2 is de methode ‘Kleuterplein’ ingevoerd.

• In het kader van De Vreedzame School zijn verschillende kinderen opgeleid tot pleincoaches. Zij begeleiden de andere kinderen bij het spelen op het plein.

• Tijdens studiemiddagen is onderzoek gedaan naar een nieuwe taalmethode en een methode voor kunst & cultuur. Deze zullen de komende jaren ingevoerd worden.

Belangrijke bespreekpunten voor de MR het afgelopen jaar:

• Dit jaar is voor de tweede maal de WKM-PO oudervragenlijst (Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs) afgenomen. De resultaten zijn besproken in de MR-vergadering. We waren blij dat ouders de verbeterpunten die de school opgesteld had n.a.v. de vorige vragenlijst ook terugzagen in de school. Een teken dat de school de aandachtspunten van ouders ook echt ter harte heeft genomen.

• De MR heeft de stakingen van de leerkrachten dit jaar ondersteunt. In gemeenten om ons heen is op dit moment het tekort aan leerkrachten al merkbaar. De MR begrijpt dat een staking op korte termijn voor ouders enige overlast met zich meebrengt, maar voor de lange termijn is het belangrijk dat een hoge kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen gewaarborgd is. Een duidelijk signaal aan de overheid was daarom wenselijk.

• Vanuit het imago-onderzoek dat Bernadette de Munk vorig jaar in opdracht van Fluenta uitvoerde, heeft de MR verschillende actiepunten gevolgd: de communicatie naar ouders, de zichtbaarheid en vindbaarheid van de school via Facebook, de (vernieuwde) website en de nieuwsbrief. Ook werd dit jaar het nieuw logo onthuld, een mooi fris logo, dat de school van nieuwe elan voorziet.

• Vanaf volgend jaar wordt De Brug een ‘Eco-school’. In dat kader hebben we binnen de MR besproken wat de als school kan doen om duurzaamheid een nadrukkelijker plek te geven. De MR heeft samen met de activiteitencommissie gebrainstormd over manieren waarop de ouderbijdrage op een duurzame manier kan worden ingezet, bijvoorbeeld door het inkopen van verantwoorde cadeautjes, traktaties, etc.

• Binnen de MR hebben we de wenselijkheid van het schoolzwemmen besproken, aangezien het veel tijdsinvestering vergt en op een school als De Brug veel kinderen hun zwemdiploma’s los van het schoolzwemmen halen. Op dit moment bestaat tussen de scholen de afspraak dat alle scholen aan het schoolzwemmen deelnemen. Dat betekent dat het schoolzwemmen voorlopig gewoon doorgang blijft vinden.

Naast bovenstaande bespreekpunten heeft de MR…

• aan het begin van het schooljaar ingestemd met het schoolplan van dit jaar.

• in het voorjaar meegedacht en ingestemd met de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019.

• de ontwikkelingen rondom het leerlingaantal, de groepsindeling en de formatie strak gevolgd.

• het ARBO plan van aanpak besproken en hiermee ingestemd.

• Meegelezen met de schoolgids en wijzigingen besproken voor het schooljaar 2018-2019.

MR vacature

De termijn van Johan van den Brink loopt af. Er is vacature in de nieuwsbrief geplaatst. Hierop is een reactie gekomen in de persoon van Margreeth Pape. Zij zal in het nieuwe schooljaar de plek van Johan van de Brink binnen de MR overnemen.

De MR-samenstelling zal dan per 2018-2019 zijn:

Remco Potze (ouder)

Margreeth Pape (ouder)

Ingrid Roijenga (team)

Hannie van Emmerik (team)