Notulen MR vergadering

Gepubliceerd op 13-02-2018

Aanwezig: Remco Potze, Margreeth Pape, Ingrid Roijenga, Hannie van Emmerik.

Namens directie: Tjepko de Boer


1. Welkom en Opening


2. Notulen 5 november en actiepunten.

-De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goedgekeurd.

Daan van Wimersma Greidanus gaat vanaf nu de financiën controleren. Hij neemt dit over van Helmi de Groot.

-Actiepunten worden bekeken en de actielijst wordt aangepast.


3. Punten vanuit de directie

School financiën:

Het financiële overzicht van januari t/m november 2018 wordt bekeken en besproken.

In maart wordt hier verder naar gekeken als het boekjaar 2018 is afgesloten en we hier de gegevens van hebben.

Schoolprofilering:

Op de directie tweedaagse en zullen Astrid en Tjepko kijken naar het nieuwe schoolplan. Wat komt er in, welke keuzes worden gemaakt.

Ook met het team wordt daar momenteel over gesproken.

Het motto De Brug gaat voor GROEI wordt in het kader van de komende periode waarin we werken aan een nieuw schoolplan uitbouwen met het motto De Brug: LEREND LEVEN NAAR MORGEN. Dit impliceert zowel het cognitieve als ook het sociaal emotioneel “leren”.

Formatie:

De formatiegelden zijn nog niet bekend.

Bekend is wel dat er een terugloop is van 12 leerlingen t.o.v. vorig schooljaar.

Informatie over nascholingsgelden:

N.a.v. vragen bij de vorige MR vergadering over scholing van de leerkrachten heeft Tjepko een overzicht gemaakt van de financiën m.b.t nascholing.

Staking 15 maart

Er is nog geen besluit genomen of we meedoen met de staking.

Met elkaar bespreken we de verschillende meningen hierover.


4. Aanpassingen plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Stand van zaken actieplan 2017 wordt besproken. In de volgende vergadering zal Tessa aanwezig zijn en de nieuwe plannen laten zien. 

Er is contact geweest met Jan van Tongeren over screens aan de voorzijde van school (zodat kinderen niet meer tegen de zonneschermen aan kunnen lopen).

Deze komen waarschijnlijk al in 2019.


5. Verslag gesprek nieuwe ouders in het kader van positionering school

Er zijn een aantal ouders die hebben aangegeven deel te willen aan het gesprek.

Margreeth mailt de datum rond en dan zullen we deze in de nieuwsbrief plaatsen, zodat andere ouders alsnog kunnen aansluiten.


6. Begroting ouderbijdrage

Begroting bekeken en goedgekeurd.


7. Nadenken over thema-avond MR

Verschillende ideeën worden besproken. Dit gaan we verder uitwerken.


8. Ingekomen stukken en punten voor volgende vergadering

• Mail vanuit de GMR vacature oudergeleding IJsselstein. Dit pakken we op.


- Punten volgende vergadering(en):

o Plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie (n.a.v. nieuwe inventarisatie)

o GMR

o Voortgang Jaarplan school

o Aftreden MR-leden

o Kascontrole jaarrekening activiteitencommissie boekjaar 2018

o Jaarrekening 2018


9. Rondvraag

-Sint en kerstpresentjes besproken. Terugkoppelen aan AC

-Margreeth gaat zich opgeven voor een MR cursus van CNV


- Volgende vergaderingen:

11 maart

8 april

13 mei

24 juni