Notulen MR vergadering

Gepubliceerd op 02-02-2018

Notulen MR vergadering 1 oktober 2018

Aanwezig: Remco Potze, Margreeth Pape, Ingrid Roijenga, Hannie van Emmerik.

Namens directie: Tjepko de Boer


1. Welkom en Opening


2. Start nieuwe schooljaar

Alle groepen zijn het schooljaar goed begonnen. 

Ook groep 5/7 is positief gestart.


3. Notulen 28 mei en actiepunten.

-De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goedgekeurd. 

-Actiepunten worden bekeken en de actielijst wordt aangepast.


4. Punten vanuit de directie

-Evaluatie jaarplan 17/18 + toelichting jaarplan 18/19

Speerpunten komende schooljaar:

1. Vorm en inhoud geven aan de leraar als didacticus en pedagoog.

2. Implementatie nieuwe taalmethode groep 3 t/m 8.

3. Kunst en cultuur in het hart van het onderwijs (Jaar 2 van 3).

4. Eco schools.

-Besteding gelden werkdrukverlaging 

Deze zijn ingezet in de formatie, zodat we 5 groepen konden behouden dit schooljaar.


-1 oktober telling

Op de telling van 1 oktober zit onze school op 113 leerlingen. Prognose was ook 113. Leerlingaantallen en prognoses worden besproken.

Ook gesproken over het profileren van de school. Dit laten we regelmatig terugkomen op de agenda.


5. Invalproblematiek

De invalpool is vaak leeg. De invallers zijn al ingezet voor bijv. langdurig zieken. 

Ook nu is het al zo dat bij ziekte de invalpool leeg is. Dit schooljaar hebben we al 2x een groep moeten verdelen over de klassen.

Stichting Fluenta neemt een uitzendbureau in de arm in de hoop dat dit mogelijkheden biedt.


6. Kascontrole De Brug

Kascontrole AC is gedaan en goedgekeurd. Geen bijzonderheden.


7. GMR Notulen 

Op 30 oktober is de GMR/MR avond. Ingrid en Margreeth gaan hierheen namens onze MR. 

Op deze avond wordt ook het koersplan besproken. In de volgende MR vergadering zullen we het dan ook over deze avond en het koersplan hebben.


8. MR Jaarplan 18/19 + huishoudelijk reglement

Er moet nog een keer kritisch naar gekeken worden. Volgende vergadering weer op agenda. 


9. Voorstellen MR in nieuwsbrief

Margreeth stelt zichzelf voor in de volgende nieuwsbrief en Remco zal een stukje schrijven. 


10. Wvttk

- Voortaan starten we om 19:30 met de vergadering.

- GMR/MR avond 30 oktober

- MR ingekomen stukken

- Informatie voor nieuwe ouders

- Punten voor volgende vergadering:

*Koersplan GMR

*GMR/MR avond

*Leerlingcijfers/positionering school.

*Jaarplan en reglement


Rondvraag


- Volgende vergaderingen:

5 november

14 januari

11 maart

8 april

13 mei

24 juni